Schoolvisie


Wat willen wij? Wie of wat willen we zijn? Onze visie …

Onze school maakt deel uit van een wereld die gekenmerkt wordt door een veelheid aan opinies, door vele snelle veranderingen en door een multiculturele populatie. Onze school telt leerlingen van meer dan twintig verschillende nationaliteiten. Naast katholieke kinderen is de groep niet-gelovige en anders-gelovige kinderen omvangrijk geworden. Toch willen we een open houding voor deze wereld aannemen, want onze kinderen groeien in deze wereld op. Door samen op weg te gaan, willen we hen daarmee leren omgaan.

Midden in deze complexe wereld wil het Sint-Gregoriuscollege een school met een eigen gelaat zijn. In ons denken over de identiteit van onze school laten we ons inspireren door de vijf pijlers van het katholiek onderwijs, zoals die worden aangereikt door het VSKO. Het zijn vijf pijlers waarop onze werking gestoeld wil zijn. Ze dagen ons uit, ze inspireren ons om ermee aan de slag te gaan.

De vijf fundamentele uitdagingen zijn:
1. We willen werken aan een schooleigen identiteit.
2. We willen werken aan een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod.
3. We willen werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.
4. We willen werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.
5. We willen werken aan de school als gemeenschap en organisatie.

De volgende afbeelding toont ons de pijlers in hun onderlinge samenhang. Het is ook opvallend hoe “kinderen” centraal worden gesteld. Ons onderwijs, onze opvoeding … het draait om de kinderen. We willen hen centraal stellen en onze dagelijkse werking daaraan toetsen. Ook de regenboog trekt onze aandacht. De regenboog is niet alleen het symbool van de diversiteit, maar ook van de harmonie. Als de vijf pijlers geïnspireerd en professioneel worden nagestreefd, groeit de harmonie in ons schoolleven.

1. Het Sint-Gregoriuscollege is een katholieke basisschool.

Onze school is een katholieke school. We willen pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. We laten onze hierbij inspireren door het evangelie en de katholieke traditie. Onze dialoogschool zet maximaal in op eigenheid en op solidariteit. De eigen overtuiging wordt duidelijk beleden en belangrijk geacht, maar we reiken de hand naar de kinderen met een andere achtergrond. Ook zij zijn belangrijk in onze school waar zingeving centraal staat.

We willen aandacht opbrengen voor elk kind. De leerkracht wil een “thuis” maken van de klas, zodat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. De klas is dus een tweede “thuis” voor de kinderen! Ouders en kinderen helpen mee om een goede sfeer te creëren. Wij houden van een gezellige, gemoedelijke en tegelijk ordelijke en gestructureerde sfeer in de klas en in de school.

We willen elk kind voorbereiden op de toekomst en hebben aandacht voor de totale persoon: de persoonlijkheidsontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling, de zelfstandigheid, de verantwoordelijkheid, … aan alle aspecten van het “mens-zijn” willen we aandacht geven.

Onze katholieke identiteit geven we ook vorm in tal van pastorale activiteiten:
– we streven naar verbondenheid tussen alle betrokkenen (leerlingen, personeel,
ouders, vrijwilligers, …).
– we leren omgaan met zinvragen. Dit doen we vanuit een christelijke godsdienst en de katholieke traditie. Hiertoe geven we godsdienstles waarbij christelijke leerlingen zich verdiepen in de Blijde Boodschap. Echter, in onze school zijn er ook heel wat andersgelovige en niet-gelovige leerlingen. Daarom is het belangrijk voortdurend de dialoog aan te gaan met andere levensvisies.
– we zetten ons in voor tal van solidariteitsacties (Welzijnszorg, Damiaanactie,
Broederlijk Delen, Plan International, …).
– we vieren belangrijke gebeurtenissen in de liturgie (schoolmissen, bezinnings- en
duidingsmomenten, …).

2. Een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod.

We willen aandacht opbrengen voor de totale ontwikkeling van elk kind: hoofd, hart en handen!

We hebben aandacht voor het hoofd omdat in een school het leren zeker een centrale plaats krijgt. We brengen de leerlingen kennis bij over de wereld, we leren hen ervaren dat het noodzakelijk is om zichzelf te ontwikkelen (lezen, studeren, …) om door het leven te gaan.

Wij willen samen met de ouders werken om de kinderen basiskennis en vaardigheden bij te brengen, die hen in staat stellen te leren en te leren leven, rekening houdend met hun culturele achtergrond, voorkennis en hun begaafdheid. We willen ‘positief’ omgaan met iedereen en elk kind steeds nieuwe kansen geven.

In onze onderwijstaak worden we bepaald door wat de overheid van ons verwacht. Als school streven we ernaar de wettelijk vastgelegde eindtermen te bereiken en de
ontwikkelingsdoelen na te streven.

Er is ook aandacht voor de handen. Hiermee bedoelen we de psycho-motorische
vaardigheden. Leren(d) bewegen en bewegend leren! Dit betekent dat kinderen ook moeten leren om zich met hun lichaam uit te drukken. Uiteraard gaat het hier niet enkel en alleen om bewegingsopvoeding. In alle lessen is lichaamstaal belangrijk. De handen duiden dus ook naar de expressie: muzikale, verbale, lichamelijke, …

Onze lichaamstaal is de taal die we het meest, misschien wel onbewust, gebruiken. Deze taal leren beheersen en begrijpen is een belangrijk onderdeel in onze ontwikkeling. Het is immers een voorwaarde om te kunnen komen tot communicatie. De creatieve ontwikkeling van deze lichaamstaal gaat een stap verder.


Ook het hart krijgt voldoende aandacht. We streven naar een grote betrokkenheid bij wat er in de klas of op school gebeurt. Het gaat hier vooral over de sociale vaardigheden en de attitudes die we bij de kinderen nastreven. Ze zijn voorwaarden om in een gemeenschap te kunnen functioneren.

3. Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische
aanpak.

Wij willen onze kinderen ernstig nemen en aandacht opbrengen voor hun positieve ingesteldheid.

In onze school willen we streven naar een gunstig opvoedingsklimaat dat gekenmerkt is door
een visie op de mens:
– elk kind is uniek en ontwikkelt op zijn eigen unieke manier.
– we willen kwaliteitsvol samenleven. Een kind leert gemakkelijker als het zich
verbonden weet met anderen.
– we geloven in de groeikansen van kinderen, ondanks alle menselijke beperkingen.
– we bekijken de toekomst vol hoop en geduld.

4. De ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg.

Omdat elk kind uniek is, verdient elk kind met brede zorg te worden omringd. Het welbevinden van elk kind staat centraal.

We willen aandacht opbrengen voor de gewone zorgvragen van onze kinderen. Leerkrachten worden uitgedaagd om hun onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door de diagnosticeren en te differentiëren (= zorgbreed werken).

Voor kinderen met bijzondere zorgvragen werkt de school samen met de ouders, het CLB, therapeuten, scholen voor buitengewoon onderwijs, … om een gepast antwoord op de onderwijsbehoeften van elk kind te formuleren (= zorgverbreding).

5. De school als gemeenschap en organisatie.

Om de school goed te laten draaien, is er verbondenheid tussen de teamleden nodig. Door samenwerking en overleg maken wij werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. Het Schoolbestuur (de VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode) is hierbij de eindverantwoordelijke voor het schoolbeleid.

De ouders zijn volwaardige partners in het onderwijsgebeuren. We streven naar een goede communicatie met onze ouders en willen hen zoveel mogelijk bij het leer- en opvoedingsproces betrekken.

De school werkt samen met tal van partners: nascholers, pedagogische begeleiding,
therapeuten, vrijwilligers, de Sint-Eligiusparochie, … We streven naar hartelijke relaties met deze partners die hun steentje bijdragen aan de opvoedings- en onderwijsopdracht van de school.