Wat willen wij? Onze visie …

Wij zijn een katholieke dialoogschool waar kwaliteitsvol onderwijs hand in hand gaat met leren leren, leren werken en leren samenleven. Hierbij is liefde, zoals Jezus ons leerde en toonde, onze richtlijn voor opvoeden, leven en samenleven. We willen de kinderen een oefenplaats bieden voor een leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt. Dit stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook God van droomt. (Naar ‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen.’)

Samen met het voltallige leerkrachtenteam werkten we onze schooleigen visie uit, waarbij we kwamen tot 5 kernwaarden die kenmerkend zijn voor onze school:

Aandacht voor elk kind

Voor ons is elk kind uniek en we zien deze diversiteit als een meerwaarde voor het leerproces. We werken steeds vanuit een gedifferentieerde aanpak waarbij we blijvend oog hebben voor de groeimogelijkheden van elk kind.

Ontwikkeling van de totale persoon

Wij bieden de kinderen een veilige, positieve en stimulerende omgeving waar ze zich goed kunnen voelen en zo hun talenten kunnen ontdekken, ontplooien en gebruiken. We werken op school aan verschillende competenties zodat de leerlingen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen.

Leren leven

Met de leerkracht als gids willen we de kinderen leren ontdekken wie ze zijn, hen verantwoordelijk leren samenleven met de ander, hen naastenliefde, waarden, afspraken en normen meegeven. Hierbij brengen we hen bij dat fouten maken mag, dat dit eigen is aan het leren. We begeleiden de kinderen in het maken van keuzes maar spreken hen ook aan op hun verantwoordelijkheid.

Respectvolle houding

Het schoolteam leeft een respectvolle houding voor aan de kinderen door zelf respectvol en open om te gaan met elkaar en met de kinderen. Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen en leren hen zorg dragen voor elkaar, het materiaal en de natuur.

Verbondenheid

We streven voortdurend naar een goede samenwerking en communicatie tussen de leerlingen, leerkrachten, ouders en de buurt. Dit alles kunnen we enkel realiseren in een hechte en liefdevolle schoolgemeenschap, waar een warm en open schoolklimaat heerst.